Forum muzealników prywatnych i kolekcjonerów

Forum dla ludzi z pasją, hobby i wizją.

Nie jesteś zalogowany na forum.

Ogłoszenie

Stosuj się do zasad forum! Grzecznie proszę. Paweł Zaniewski - Prezes Stowarzyszenia Polskich Muzealników Prywatnych

#1 2019-03-23 10:41:44

zancus
Administrator
Dołączył: 2018-11-30
Liczba postów: 10
WindowsChrome 72.0.3626.121

Rejestracja pojazdu zabytkowego - muzeum

Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze,

Niniejszym wnosimy o wydanie, w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wiążącej interpretacji dotyczącej dokumentów wymaganych przy rejestracji pojazdu zabytkowego znajdującego się w zasobach muzeum.

W chwili obecnej stan faktyczny wygląda następująco. Wydziały Komunikacji, urzędnicy, nie posiadają wiedzy o różnicy pomiędzy rejestrem muzeów i ewidencją muzeów, jak również o dokumentach potwierdzających fakt istnienia muzeum w strukturze gospodarki narodowej. Określają to artykuły 5b, 6 i 6a ustawy o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972, 1086).

Drugi problem związany jest z brakiem umiejętności prawidłowego interpretowania zapisu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§2 ust. 9 tego rozporządzenia brzmi:
„W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu dodatkowo dołącza do wniosku o rejestrację:
1) uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;”

Urzędnicy wydziałów komunikacji nie mają podstawowej wiedzy na temat zasad ewidencjonowania eksponatów w muzeach, o prawach własności eksponatów i dokumentach muzealnych. Art. 21 ust. 1 oraz 1a ustawy o muzeach stwierdzają precyzyjnie i kategorycznie co jest własnością muzeum. W każdym muzeum, publicznym lub prywatnym, w odniesieniu do muzealium (eksponatu), stosuje się trzy rodzaje dokumentów: kartę ewidencyjną, księgę inwentarzową oraz księgę depozytów. Każdy przedmiot (eksponat czyli muzealium) wpisany do księgi inwentarzowej lub księgi depozytów musi mieć również kartę ewidencyjną. Zgodnie z zapisem przytoczonego powyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury jako pojazd zabytkowy może być zarejestrowany tylko taki, który jest wpisany do inwentarza muzeum. Z logiki treści ustawy o muzeach wynika, iż do inwentarza muzeum wpisuje się eksponaty stanowiące wyłączną własność muzeum lub założyciela w przypadku muzeów prywatnych. Ustawa o muzeach nie dopuszcza wpisania do inwentarza muzeum eksponatu, który jest depozytem (stanowi własność osoby obcej) lub jest współwłasnością. Inwentarz, zgodnie z wolą ustawodawcy, ma być wyłączną własnością muzeum lub założyciela.
W chwili obecnej dochodzi do sytuacji, iż wydziały komunikacji dokonują rejestracji pojazdów, które nie są wyłączną własnością muzeum lub założyciela. Naszym zdaniem wydanie takiej decyzji nie ma mocy prawnej.

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
rusbatawska - smartlife - suchy - forum - widzowie